АРХИВ

ДОКУМЕНТИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА В ОСНОВНО УЧИЛИШЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН  ПЛАН ЗА 1. КЛАС 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН  ПЛАН ЗА 2. КЛАС 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН  ПЛАН ЗА 3. КЛАС 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5. КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 6. КЛАС 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 7. КЛАС 

ГРАФИЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ПО ПРЕДМЕТИ ПРЕЗ ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕЗ ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПРЕЗ ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ ПРЕЗ ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРЕЗ ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ПО ПРЕДМЕТИ ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2918/2019 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БАК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА І УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ІІ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА