Графици

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ПО ПРЕДМЕТИ ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БАК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020  ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ №17  ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020  ГОДИНА