Документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА В ОСНОВНО УЧИЛИШЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН  ПЛАН ЗА 1. КЛАС 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН  ПЛАН ЗА 2. КЛАС 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН  ПЛАН ЗА 3. КЛАС 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5. КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 6. КЛАС 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 7. КЛАС 

 

 

Реклами