Документи

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА В ОСНОВНО УЧИЛИШЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА  2019/2020 ГОДИНА

ФОРМИ  НА ОБУЧЕНИЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1. КЛАС 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 2. КЛАС 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 3. КЛАС 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН  ПЛАН ЗА 4. КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5. КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 6. КЛАС 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 7. КЛАС