АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Информация за административни услуги, предоставяни от училището

С решение №704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 год. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване в предучилищно и училищно образование, съгласно чл.28 от Административно- процесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите, извършени от организациите.

  1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училищаинформация

Процедура по преместване на ученик изтегли от тук

Заявление до директора на училището изтегли от тук

Услугата не се предоставя по електронен път.

2. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища – информация

Заявление до директора на училището изтегли от тук

3. Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища – информация

Заявление до директора на училището изтегли от тук

4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в                         съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна      степен   на образование – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

Заявление до директора на училището изтегли от тук

5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

Заявление до директора на училището изтегли от тук

6. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – информация

Услугата не се предоставя по електронен път.

/Необходимите документи за изпълнение на желаната услуга се попълват на място в училище след сравняване на оригиналите на изискваните документи/