НОВИНИ

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   Скъпи ученици и родители,
          От 30.03.2020 (понеделник) започва третата седмица на обучението в електронна среда. Преподават се вече нови знания. Дните за времето на извънредното положение са неприсъствени в училище, но протича учебен процес.
          Учениците не са във ваканция. Електронното обучение ще се провежда по седмичното разписание за втория учебен срок, но с променен график на учебните часове.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН

ул. „Екзарх Йосиф I“ № 17; тел. 094/ 600 324; 600 261; ou_sko@abv.bg

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

от 30.03.2020

Учебен час I – IV  клас V – VII клас
1 час 09:00 – 09:20 09:00 – 09:30
2 час 09:30 – 09:50 09:40 – 10:10
3 час 10:10 – 10:30 10:30 – 11:00
4 час 10:40 – 11:00 11:10 – 11:40
5 час 11:10 – 11:30 11:50 – 12:20
     
6 час 11:40 – 12:00 12:30 – 13:00
7 час 13:10 – 13:40
     
ЦОУД Обяд Обяд
1 час

2 час

12:30 – 12:50

12:50 – 13:10

13:00 – 13:30

13:30 – 14:00

3 час

4 час

13:20 – 13:40

13:40 – 14:00

14:10 – 14:40

14:40 – 15:10

5 час

6 час

14:10 – 14:30

14:30 – 14:50

15:20 – 15:50

15:50 – 16:20

Учителите в групите за ЦОУД са на разположение на класните ръководители и учителите по предмети и в определеното от графика време за учениците и родителите.

Класните ръководители ще предоставят допълнителни инструкции на учениците и родителите.

ТЕОДОРА ГАНЧЕВА

Директор на ОУ „Свети Климент Охридски“ – Видин

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Постери и брошури, свързани с COVID-19

1-hand-hygyene-water-BG

2-hygiene-hand-des-BG

3-ppe-mor-rom

4-remove-gloves-safely

5-stress-BG

90814571_206382604023240_6948497215019024384_n  90519549_551411095752580_1597712045812219904_n                  90725640_1364129870457022_7987764831182651392_n        90725640_1364129870457022_7987764831182651392_n

90776062_1120701874943362_2104623181510737920_n    90516566_2690273464538688_691400871782645760_n

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Временно седмично-разписание-16.03.2020-29.03.2020 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН

ул. „Екзарх Йосиф I“ № 17; тел. 094/ 600 324; 600 261; ou_sko@abv.bg

 

ЗАПОВЕД № 364 / 13.03.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, и чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение в Република България

     І. ОПРЕДЕЛЯМ:

Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на дистанционно обучение на учениците, на които преподават, съгласно утвърденият график за учебните часове (Приложение 1).

 1. За работен ден се счита ден, в който са отработени пет часа дневно, свързани с подготовка на материали, нужни за дистанционно обучение, провеждане на електронни уроци, онлайн консултации с ученици и родители, проверка на тестове и контролни работи.
 2. Дистанционното обучение да се организира от всеки учител, включително учителите в групите за целодневна организация на учебния ден чрез различни електронни платформи, електронния дневник Shkolo.bg, електронните учебници и образователни ресурси, телевизионни канали, тестове, презентации и всички останали електронни ресурси, както и чрез групите на паралелките в социалните мрежи, а в краен случай – учебни материали на хартиен носител. Всеки учител сам определя съобразно необходимостта дали ще преподава ново учебно съдържание или ще затвърждава вече изучено учебно съдържание. Начало на учебните занятия – 9,00 часа.
 3. Педагогическите специалисти отчитат работното си време за деня в бланка за отчитане на работно време по образец в условията на извънредно положение – (Приложение 2),
 4. При невъзможност педагогическите специалисти да извършват работата си от дома, да изпълняват служебните си задължения в помещенията на училището при засилена дезинфекция и не допускане на струпване на хора в една класна стая/ помещение. Задължително използват лични предпазни средства.
 5. Помощно-обслужващият персонал да изпълнява служебните си задължения в условия на разположение на работодателя, като задължително да има на работа в училище минимум един хигиенист за извършване на дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от министъра на здравеопазването в условията на извънредно положение. Работникът – поддръжка-огняр работи за наблюдение на отоплителната инсталация на сградите на училището. Задължително използват лични предпазни средства.
 6. Административният персонал – главен счетоводител и касиер-домакин, да преминат към работа по график утвърден от директора за периода с работно време от 9,00 часа до 14,00 часа като изпълняват служебните си задължения в училище при засилен режим на дезинфекция на работните помещения. Задължително използват лични предпазни средства.

 

    ІІ. ЗАБРАНЯВАМ:

 1. Достъпа на ученици, родители и външни посетители сградите на училището. Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail, електронен дневник, социални мрежи и др. В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградите, след като служителят по охраната получи потвърждение по телефон от директора на училището.
 2. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради.

Настоящата заповед влиза в сила от 16.03.2020г. и се прилага до 29.03.2020г. или второ нареждане.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на  всички педагогически специалисти и непедагогически персонал за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта се осъществява лично от директора на училището.

 

 

ТЕОДОРА ГАНЧЕВА

Директор на ОУ „Свети Климент Охридски“- Видин

Запознати:

 1. Анита Минкова –
 2. Вероника Тонева –
 3. Мая Йорданова –
 4. Марио Мишев –
 5. Величка Лозанова –
 6. Розиана Николова –
 7. Николинка Рангелова –
 8. Илияна Йотова –
 9. Любимка Петкова –
 10. Мария Жинодарова –
 11. Нели Мичева –
 12. Наташа Костова –
 13. Силвия Антова –
 14. Иван Кирилов –
 15. Иван Иванов –
 16. Юлияна Симова –

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Обръщение от МОН и РУО – Видин

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ВАЖНО!

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВИДИН

ул. „Екзарх Йосиф I“ № 17; тел. 094/ 600 324; 600 261; ou_sko@abv.bg

 

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната за справяне с разпространението на COVID–19 и Заповед №РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването, от 16.03.2020 до 29.03.2020 или до второ нареждане, в ОУ „Свети Климент Охридски“ – Видин учебните занятия ще се провеждат дистанционно.

Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения график на учебните часове. Учителите ще обучават учениците чрез различни електронни платформи, електронния дневник Shkolo.bg, електронните учебници и образователни ресурси, както и чрез групите на паралелките в социалните мрежи, а в краен случай – учебни материали на хартиен носител. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще ви предостави нужната допълнителна информация. За учениците, които не разполагат с необходимите устройства и интернет учителят ще се обажда по телефона за да постави своите задачи. 

            Уважаеми родители, разчитаме на вашата активна подкрепата при провеждане на дистанционното обучение и пълно съдействие на вашите деца и на учителите. 

            Скъпи ученици, бъдете активни при електронното обучение, защото това ще подпомогне успешното полагане на вашите изпити и успешното приключване на учебната годината.

За повече информация следете сайта и фейсбук страницата на училището. Комуникирайте с класните си ръководители и учителите чрез съобщения в социалните мрежи и по телефон.

Оставам на разположение за съдействие по всяко време за въпроси и уточнения!

ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!

ТЕОДОРА ГАНЧЕВА

Директор на ОУ „Свети Климент Охридски“ – Видин

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Министерство на образованието и науката

15 часа

ДНИТЕ ОТ 16 МАРТ ДО 29 МАРТ ЩЕ СА НЕУЧЕБНИ

Дните от 16 март до 29 март 2020 година ще са неучебни. Решението e в резултат на заповед на министъра на здравеопазването, издадена във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното от Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб.
Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации, както и посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
Заповедта предвижда въвеждане на дистанционна форма на обучение в училищата.
Министерството на образованието и науката подготви препоръки към образователните институции за организиране и провеждане на учебни занятия в неприсъствена форма. Осигурена е допълнителна методическа и техническа подкрепа за училищата и преподавателите за реализирането на индивидуалните и специфични планове за неприсъствено обучение.
„Призовавам всички за отговорност, солидарност и дисциплина. И аз като родител изразявам притесненията си, че има вероятност да бъде пропуснат материал и учениците да не се подготвят достатъчно добре. Но вярвам, че сега е моментът да направим необходимото за опазването на здравето на нашите деца“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Всяка криза е и възможност, сега е моментът да се направи крачка към обучението в електронна среда, посочи той.
Министър Вълчев уточни, че не става дума за часове от учебния план, а за самоподготовка и затвърждаване на материала.
Към момента не се предвижда удължаване на учебната година, намаляване на следващите ваканции и промяна в датите за изпитите. Предстои обявяване на нови дати за провеждане на ученическите олимпиади и състезания, които ще бъдат съобразени с епидемиологичната обстановка в страната.
Остава в сила забраната за организирани от образователните институции екскурзионни и образователни пътувания, както и за провеждането на масови мероприятия с участието на деца, ученици и преподаватели и студенти.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

От утре 12 март 2020г. в област Видин учебните занятие се възстановяват.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Obiava

График за провеждане на общинските кръгове на олимпиадите по учебни предмети:

ОЛИМПИАДА ПО ОБЩИНСКИ КРЪГ
Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога” за ученици от ІV клас 25.01.2020 г.
Български език и литература до 15.12.2019 г.
Английски език до 20.01.2020 г.
Математика  до 14.12.2019 г.
Информационни технологии до 12.01.2020 г.
История и цивилизация до 19.01.2020 г.
География и икономика до 19.01.2020 г.
Биология и здравно образование до 31.01.2020 г.
Физика до 12.01.2020 г.
Астрономия до 12.01.2020 г.
Химия и опазване на околната среда до 21.01. 2020 г.

 

 

 

 

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s